Upravljanje z raznolikostjo

Upravljanje z raznolikostjo

Demografske spremembe (večja mobilnost, staranje prebivalstva, migracije …), nihanje razmer na trgu ter dejavniki globalizacije prispevajo k vse večji raznolikosti delovne sile znotraj organizacij in na trgu dela. Obstaja velika verjetnost, da se na delovnem mestu srečujejo zaposleni z različnimi potrebami, vrednotami, motivacijo, z različnim prispevkom ter načinom vzpostavljanja odnosov. Raznolikost je več kot posameznikov spol, starost ali rasa. V njej se zrcali izkušnja celotnega človeštva. Predstavlja vse ljudi, iz različnih okolij, z različnimi pogledi.

Raznolikost, vključenost in enakost od nekdaj predstavljajo vir napredka in razvoja pravičnejše družbe. Odpirajo način razmišljanja, ki resnično prispeva k trajnim rešitvam organizacij.

Da bi podjetja lahko dostopala do tega vira, je raznolikost potrebno prepoznati, sprejeti, spoštovati in resnično vključiti.

KAJ JE RAZNOLIKOST V PODJETJIH?

Koncept raznolikosti se nanaša na raznolikost ljudi, ki sestavljajo podjetje. Vsak posameznik je edinstven, hkrati pa ima tudi nekaj skupnega z drugimi posamezniki. Pojem raznolikosti se nanaša na strpnost, spoštovanje in upoštevanje, ki ga podjetje kaže v odnosu do vsakega posameznika.

V zadnjih desetletjih so se evropska podjetja soočila z večjim številom zaposlenih žensk, pripadnikov manjšin, migrantov, starejših ljudi in različnih narodnosti. Postopoma je spreminjajoča se sestava delovne sile postajala očitna tudi na najvišjih ravneh menedžmenta.

Pojav teh skupin kot strank in kupcev prav tako predstavlja nov izziv. Vedno večja raznolikost potreb potrošnikov zahteva bolj ustvarjalne strategije zadržanja delavcev in produktno inovativnost.

Še vedno pa se mnoga podjetja sprašujejo: »Zakaj bi se morali mi obremenjevati z raznolikostjo? «Običajen odgovor je, da ni prav diskriminirati tako s pravnega kot moralnega vidika.

Danes pa večji pomen dobiva drug pomislek: Bolj raznolika delovna sila lahko poveča učinkovitost podjetja in doseganje ciljev. Dviguje moralo, prinaša boljši dostop do določenih segmentov trga in povečuje produktivnost. (Keil in drugi, 2007)

Skladna politika raznolikosti bo ustvarila vključujoče okolje in vsem zaposlenim dala možnost, da se počutijo vključeni, spoštovani in cenjeni. To pomeni, da se politika upravljanja s človeškimi viri, osredotoča na prepoznavanje in spoštovanje posameznikovih spretnosti in ne na posameznikove značilnosti, ki so lahko razlog za diskriminacijo. Direktive EU o nediskriminaciji prepoznajo šest razlogov za zaščito, kar pomeni šest individualnih značilnosti, na katerih ne sme temeljiti različnost obravnave:

  • spol,
  • spolna usmerjenost,
  • invalidnosti,- starost,
  • veroizpoved ali prepričanja,
  • rasno ali etnično poreklo.

Raznolikost v podjetju je nujni sestavni del splošne strategije podjetja: poleg etike,raznolikost v podjetju prispeva k izboljšanju ekonomske konkurenčnosti. Raznolikost je torej predvsem konkurenčna prednost: da ustvarja dodano vrednost. (Hajjar, Hugonet, 2015)

»Raznolikost ne vključuje le tega, kako ljudje dojemamo sami sebe, ampak zlasti način, kako dojemamo druge. Razlike med ljudmi vplivajo na to, kako se ljudje obnašamo, odzivamo, občutimo, sprejemamo, razumemo stvari in svet, ki nas obdaja. Vplivajo pa tudi na to, kako, na kakšen način ljudje delamo. Upoštevanje tega dejstva pomaga zaposlenim in podjetjem, da optimalno uresničijo svoje zmožnosti in sposobnosti raznolike delovne sile, kar ima ugoden učinek pri izvajanju enakih možnosti, kvaliteti in količini dela.« (Greif, 2009)

KAJ JE VODENJE/UPRAVLJANJE RAZNOLIKOSTI?

Upravljanje raznolikosti je aktivno in zavestno razvijanje v prihodnost usmerjenih strateških, komunikacijskih in menedžerskih procesov sprejemanja in uporabe razlik ter podobnosti kot potencialov, ki prinašajo dodano vrednost. (Keil in drugi, 2007)

Cilji politike raznolikosti so investiranje v zaposlene in enake možnosti, preprečevanje diskriminacije, prilagajanje na demografske spremembe, preprečevanja izpada znanja, maksimiziranje potencialov in promoviranje raznolikosti kot prednosti, ki prispeva k individualnemu in organizacijskemu uspehu. (Greif, 2009)

Upravljanje raznolikosti (kot sredstvo ali upravljavsko orodje) je način vodenja organizacij. Temelji na spoznanju, da raznolikost odpira alternativne načine razumevanja in ravnanja, ki pripomorejo k izboljšanju klime in odnosov v delovnem okolju, zdravja in varnosti delavcev, boljšim poslovnim rezultatom ter ugledu organizacij. Spodbuja ustvarjanje okolja, v katerem se vsakdo počuti koristnega in sprejetega. (Keil in drugi, 2007)

Za več informacij si prenesite priročnik “Vodenje raznolikosti v podjetju” (Šentprima, 2015).

Za podrobnejše informacije o možnostih načina vpeljave načel Listine raznolikosti kliknite ŽELIM PODPISATI.

Podpisniki

Vsi Podpisniki